Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Ilustracja przedstawiająca 5 osobowa rodzinę na łące

Ośrodek jest organizatorem kursu kwalifikacyjnego umożliwiającego uzyskanie uprawnień do prowadzenia w szkole podstawowej zajęć edukacyjnych: Wychowanie do życia w rodzinie. Jest on adresowany do nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej (w tym przygotowanie pedagogiczne), określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

Kurs realizowany jest od września 2023 r. do czerwca 2024 r. według ramowego planu i programu na podstawie § 21 ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045; z 2021 r. poz. 1601).

Kurs kwalifikacyjny obejmuje 300 godzin (w tym: 240 godzin zajęć dydaktycznych zaplanowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych), w następujących blokach przedmiotowych:

  1. Podstawy wychowania do życia w rodzinie.
  2. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne.
  3. Zagadnienia biomedyczne.
  4. Zagadnienia seksuologiczne.
  5. Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie z elementami TIK.
  6. Praktyka pedagogiczna.

W ramach zajęć oferujemy zdobycie umiejętności wykorzystania oprogramowania wspierającego pracę nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Pokażemy jak gromadzić materiały potrzebne do prowadzenia zajęć, gdzie wyszukiwać ciekawe treści w internecie, jak edytować materiały multimedialne na potrzeby lekcji oraz wykorzystać serwisy Web 2.0.

Zajęcia odbywają się w trybie mieszanym – online i stacjonarne w siedzibie OEIiZK w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73 w wybrane piątki po południu oraz soboty. Szczegółowy harmonogram i program zajęć dydaktycznych zostanie podany uczestnikom przed rozpoczęciem kursu.

Praktyki pedagogiczne są obowiązkowe dla każdego uczestnika kursu. Dopuszcza się możliwość odbycia praktyk w placówce macierzystej uczestnika kursu, jak również w innej szkole podstawowej.

Warunkiem ukończenia kursu jest aktywny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie kursu (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja to 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych), uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów poszczególnych bloków przedmiotowych oraz zaliczenie obowiązkowych praktyk pedagogicznych.

Opłata za kurs wynosi 1350 zł, płatna jednorazowo po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty.

Uczestnik kursu jest zobowiązany dostarczyć następującą dokumentację niezbędną do zakwalifikowania na kurs:

lub

  • skany dyplomów ukończonych studiów na kierunku umożliwiającym zajmowanie stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i przygotowaniu pedagogicznym.

Kierownik kursu – mgr Bogusława Juchełka boguslawa.juchelka@oeiizk.waw.pl

Dodatkowe informacje: szkolenia@oeiizk.waw.pl

Link do rekrutacji