Kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie

Ilustracja przedstawiająca 5 osobowa rodzinę na łące

Zapraszamy do udziału w kursie kwalifikacyjnym umożliwiającym uzyskanie uprawnień do prowadzenia w szkole podstawowej zajęć edukacyjnych: Wychowanie do życia w rodzinie. Jest on adresowany do nauczycieli posiadających kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej (w tym przygotowanie pedagogiczne), określone w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

Kurs realizowany według ramowego planu i programu na podstawie § 21 ust. 4 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045; z 2021 r. poz. 1601) będzie trwał od września 2022 r. do czerwca 2023 r.

Wykład inauguracyjny pt „System wychowawczy sprzyjający rozwojowi dojrzałej osobowości” wygłosi dr Aleksandra Piotrowska.

Kurs kwalifikacyjny obejmuje 300 godzin (w tym: 240 godzin zajęć dydaktycznych zaplanowanych w formie wykładów i ćwiczeń oraz 60 godzin praktyk pedagogicznych), w następujących blokach przedmiotowych:

  1. Podstawy wychowania do życia w rodzinie.
  2. Zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne.
  3. Zagadnienia biomedyczne.
  4. Zagadnienia seksuologiczne.
  5. Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie z elementami TIK.
  6. Praktyka pedagogiczna.

W ramach zajęć oferujemy zdobycie umiejętności wykorzystania oprogramowania wspierającego pracę nauczyciela przedmiotu Wychowanie do życia w rodzinie. Pokażemy jak gromadzić materiały potrzebne do prowadzenia zajęć, gdzie wyszukiwać ciekawe treści w internecie, jak edytować materiały multimedialne na potrzeby lekcji oraz wykorzystać serwisy Web 2.0.

Zajęcia będą odbywały się w trybie mieszanym – online i stacjonarne w siedzibie OEIiZK w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 73 w wybrane piątki po południu, soboty, niedziele. Szczegółowy harmonogram i program zajęć dydaktycznych zostanie podany uczestnikom przed rozpoczęciem kursu.

Praktyki pedagogiczne są obowiązkowe dla każdego uczestnika kursu i będą realizowane od stycznia 2023 r. do czerwca 2023 r. w szkole podstawowej. Dopuszcza się możliwość odbycia praktyk w placówce macierzystej uczestnika kursu, jak również w innej szkole podstawowej.

Warunkiem ukończenia kursu jest aktywny udział we wszystkich zajęciach przewidzianych w planie kursu (dopuszczalna usprawiedliwiona absencja to 10% ogólnego czasu trwania zajęć dydaktycznych), uzyskanie pozytywnych ocen z zaliczeń i egzaminów poszczególnych bloków przedmiotowych oraz zaliczenie obowiązkowych praktyk pedagogicznych.

Opłata za kurs wynosi 1200 zł, płatna jednorazowo po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość rozłożenia opłaty na dwie raty.

Zgłoszenia przyjmujemy na platformie obsługi szkoleń OEIiZK – są jeszcze wolne miejsca! Osoba zgłaszająca się dostanie potwierdzenie drogą mailową o zakwalifikowaniu na listę podstawową lub rezerwową kursu.

Uczestnik kursu jest zobowiązany dostarczyć następującą dokumentację niezbędną do zakwalifikowania na kurs:

lub

  • skany dyplomów ukończonych studiów na kierunku umożliwiającym zajmowanie stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej i przygotowaniu pedagogicznym.

Kierownik kursu – mgr Bogusława Juchełka boguslawa.juchelka@oeiizk.waw.pl

Dodatkowe informacje: szkolenia@oeiizk.waw.pl