Future Space

Od października 2019 roku Ośrodek bierze udział w międzynarodowym projekcie Future Space w ramach programu ERASMUS+ (nr grantu: 2019-1-PL01-KA201-065434) koordynowanym przez Centrum Badań Kosmicznych PAN. Projekt skierowany jest do nauczycieli i młodzieży szkół ponadpodstawowych, jego celem jest poprawa jakości nauczania przedmiotów przyrodniczych i ścisłych, wzrost zainteresowania młodzieży tymi dziedzinami a także ukazanie możliwości i ścieżek karier w sektorze kosmicznym oraz innych innowacyjnych sektorach gospodarki.

W ramach Projektu zostanie opracowany Program Szkół Kosmicznych oraz Program Kosmiczny dla centrów nauki i innych organizacji prowadzących nauczanie pozaformalne.

Szczegółowe założenia projektu znajdują się na stronie internetowej Future Space.

Program Szkół Kosmicznych będzie opracowany w języku polskim i angielskim.

W realizację projektu zaangażowana jest Pracownia Przedmiotów Przyrodniczych.

Szczegółowych informacji o projekcie udzielają: Anna Grzybowska, Elżbieta Kawecka, Elżbieta Pryłowska – Nowak.

Pozostali partnerzy projektu: