Zgłaszanie przykładów dobrych praktyk

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, przygotowuje się do stworzenia banku dobrych praktyk z zakresu działalności szkół i placówek systemu oświaty oraz innych podmiotów w kształceniu na odległość, a także pracy zdalnej. Bank będzie repozytorium doświadczeń, zawierającym rozwiązania/propozycje w zakresie pracy na odległość, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Repozytorium ma być tworzone wspólnie ze szkołami i placówkami, których doświadczenia i działania mogą stać się inspiracją dla innych. Zgłoszenia należy przekazywać za pomocą formularza. Przesłane opisy zostaną opracowane redakcyjnie i upowszechnione na stronie internetowej ORE/MEN. Nie będą pobierane opłaty za publikację, a autorom zgłaszanych materiałów nie zostanie wypłacone honorarium. Z uwagi na przetwarzanie danych osobowych osobą zgłaszającą dobrą praktykę powinien być jej autor. Wysłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z przyjęciem informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz regulaminu (dostępne w formularzu).

Materiały należy przesyłać w terminie do 26 czerwca 2020 r.

Wszelkie pytania należy kierować na adres: bankdobrychpraktyk@ore.edu.pl lub pod numerami telefonu: 22 570 83 02 i 22 570 83 20.