Historia – lata 2011-2015

Rok 2011

Realizowano szkolenia trenerów i nauczycieli w ramach projektu dla Intel® Learning Series.

Rozpoczęły się przygotowania do światowego konkursu Innowacyjny Nauczyciel, Ośrodek był głównym współorganizatorem konkursu.

Przygotowano numer 4/2011 kwartalnika MERITUM Technologie informacyjno-komunikacyjne w projektach edukacyjnych.

Rok 2012

Ośrodek przystąpił do programu Twoje dane – Twoja sprawa, inaugurując program w województwie mazowieckim konferencją „Prawa człowieka – prawa dziecka”.

Przygotowano numer 4/2012 kwartalnika MERITUM Wolne i otwarte zasoby edukacyjne.

Zorganizowano i przeprowadzono wizytę studyjną dla bibliotekarzy New media in education and professional development of  librarians. Wizyta odbyła się  w ramach programu Lifelong Learning we współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Rozpoczęto realizację projektu W poszukiwaniu praw przyrody w ramach programu POKL, mającego na celu wsparcie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych województwa mazowieckiego przy stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w nauczaniu, poprzez szkolenia oraz doposażenie szkół w sprzęt pomiarowy i oprogramowanie.

Przygotowano i rozpoczęto realizację konkursów interdyscyplinarnych dla uczniów szkół województwa mazowieckiego: Bądź sobą – szukaj własnej drogi. Janusz Korczak dla gimnazjalistów oraz Janusz Korczak – wielki przyjaciel dzieci dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Patronat honorowy nad konkursami objął Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.  Konkursy przygotował i przeprowadził Ośrodek, przy wsparciu merytorycznym Ośrodka Dokumentacji i Badań „Korczakianum” Oddziału Muzeum Historycznego m. st. Warszawy.

Rok 2013

Dyrektorem OEIiZK została Marzenna Przesmycka-Baranek.

We współpracy z MSCDN rozpoczęto realizację projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela (w ramach PO KL EFS Priorytet 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu Oświaty). OEIiZK odpowiadał za realizację Zadania 8: „Doskonalenie kompetencji wykorzystania TIK przez nauczycieli (w tym dyrektorów i wicedyrektorów)”.

Przygotowano numer 4/2013 kwartalnika MERITUM Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna.

Rok 2014

Od 1 stycznia do 31 października 2014 roku realizowany był projekt Learning in the Digital Age. Projekt zakładał rozwinięcie umiejętności zawodowych nauczycieli (konsultantów, doradców metodycznych, nauczycieli pracujących w różnego typu szkołach, dyrektorów szkół i instytucji oświatowych) z terenu województwa mazowieckiego w zakresie stosowania metod i strategii uczenia się w epoce cyfrowej.

Zorganizowano i przeprowadzono I edycję konkursu Baśnie, podania i legendy Mazowsza w komiksie dla uczniów szkół podstawowych województwa mazowieckiego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego i Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego.

Zorganizowano i przeprowadzono I edycję konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa mazowieckiego LipDub – naszą szkołę widzi świat, a jego celem było wyłonienie najbardziej oryginalnego, nowatorskiego teledysku w formie LipDub, który przedstawia i promuje własną szkołę.

Przygotowano numer 4/2014 kwartalnika MERITUM Promocja szkoły w mediach.

Rok 2015

Nadzorowano i przeprowadzono drugą edycję Kursu Kwalifikacyjnego dla Oświatowej Kadry Kierowniczej od 5 września 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. Kurs miał nowatorską formę – w większości był prowadzony metodą elearningową.

Rozpoczęto wspólnie z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń realizację projektu „Warszawa programuje”, przeznaczoną dla nauczycieli szkół podstawowych m. st. Warszawy. Zorganizowano 22 grupy szkoleniowe, łącznie w szkoleniach wzięło udział 364 nauczycieli.

Ośrodek jako Regionalne Centrum Innowacji współpracował z firmą Microsoft m.in. przy organizacji konkursów „Innowacyjny Nauczyciel 2015” i „Innowacyjna szkoła 2015”.

Przygotowano numer 4/2015 kwartalnika MERITUM Szkoła w chmurze.