Historia – lata 2000-2005

Rok 2000

1 września 2000 roku, w drodze konkursu, dyrektorem OEIiZK został Witold Kranas i pełnił tę funkcję do 8 lipca 2003 roku.

Został uruchomiony serwer edukacyjny EDUKUS jako nowoczesne medium dzielenia się wiedzą między nauczycielami.

Mazowiecki Kurator Oświaty powołał Mazowiecki Konkurs Informatyczny 2000 przeznaczony dla uczniów gimnazjów województwa mazowieckiego.

We wrześniu rozpoczął się trzyletni międzynarodowy projekt MATCOMP Technologia informacyjna i komunikacyjna w uczeniu się i nauczaniu matematyki realizowany we współpracy z partnerami z Anglii i Słowacji: Instytutem Edukacji Uniwersytetu Londyńskiego i Uniwersytetem Konstantyna Filozofa w Nitrze. Ośrodek był koordynatorem projektu.

Dzięki grantom Ministra Edukacji Narodowej z 2000 roku powstały i były prowadzone następujące studia podyplomowe:

  • Studium Rozwoju, Informatyki i Pedagogiki Zdolności, którego realizatorami byli Zakład Metodologii Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie i Ośrodek.
  • Studium Podyplomowe Technologii Informacyjnej, którego realizatorami byli Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Ośrodek.
  • Studium Podyplomowe Edukacji Informatycznej Dla Szkolnych Koordynatorów Technologii Informacyjnej, którego realizatorami byli Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego i Ośrodek.

Rok 2001

Ruszył program „Intel – Nauczanie ku Przyszłości” – prowadzony we współpracy z firmą Microsoft, który miał na celu przygotowanie możliwie dużej liczby nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej w nauczaniu i pracy własnej. Ośrodek został wybrany do przeprowadzenia szkoleń dla Trenerów projektu.

Rozpoczęto realizację programu „Pracownia internetowa w każdej szkole”, mający na celu wyposażenia publicznych liceów ogólnokształcących w szkolne multimedialne pracownie komputerowe. Od 2002 roku projekt ten dotyczył także szkół ponadgimnazjalnych.

Został powołany konkurs informatyczny dla uczniów gimnazjum LOGIA – Logo i algorytmy. Po raz pierwszy przeprowadzono konkurs LOGIA01, mający na celu rozwijanie uzdolnień informatycznych młodzieży gimnazjalnej.

Został wdrożony projekt WWW Train (realizowany w latach 2001 – 2002), mający na celu przygotowanie, przeprowadzenie oraz internetowe wspieranie szkoleń dla nauczycieli w wykorzystywaniu stron WWW w edukacji. Partnerami w projekcie były Węgry i Holandia.

Rok 2002

Ośrodek był współorganizatorem I Ogólnopolskiego Zjazdu Opiekunów Pracowni Komputerowych w Mrozach. Temat Zjazdu: „Co dalej z pracowniami 1998, 1999, 2000, 2001 w roku 2002?”

Została nawiązana współpraca z Lwowskim Obwodowym Instytutem Kształcenia Nauczycieli.

Z dniem 1 września 2002 roku Ośrodek otrzymał w administrowanie parter i I piętro przy ulicy Nowogrodzkiej. Pomieszczenia budynku zostały gruntownie wyremontowane. Na parterze utworzono 3 sale komputerowe oraz salę wykładową i pomieszczenia socjalne.

W październiku rozpoczął się projekt europejskiego programu Socrates Minerva COLABS Constructivism Communication Collaboration Creativity (Konstruktywizm, porozumiewanie się, współpraca, twórcze działanie), zakończony w październiku 2004 roku. Projekt był realizowany we współpracy z partnerami z Węgier (koordynator), Słowacji i Portugalii.

Opracowano koncepcję konkursu informatycznego dla uczniów szkół podstawowych – miniLOGIA. Został przeprowadzony konkurs miniLOGIA01, mający na celu rozwijanie uzdolnień informatycznych dzieci i młodzieży szkół podstawowych.

Rok 2003

Marzenna Przesmycka-Baranek została powołana na stanowisko pełniącej obowiązki dyrektora i sprawowała tę funkcję do 30 kwietnia 2004 roku.

Zostały zakończone prace nad przygotowaniem polskiej wersji programu Imagine. W Polsce program wszedł do dystrybucji jako Logomocja, polska edycja Imagine.

Rok 2004

Dyrektorem OEIiZK została Grażyna Gregorczyk.

W Ośrodku zostały wdrożone nowe szkolenia w ramach projektów Wyposażenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz Internetowe Centra Informacji Multimedialnej w Bibliotekach Szkolnych i Pedagogicznych.

W lipcu ośrodek szkoleniowy w Milanówku został przekazany do Zarządu Nieruchomości Urzędu Marszałkowskiego.

Ośrodek otrzymał certyfikat European Language Label 2004 (Europejski znak innowacyjności w zakresie języków obcych) za projekt realizowany przez Elżbietę Gajek „Komputery w wielojęzykowej klasie”.

Pod koniec roku ruszył międzynarodowy projekt IDWBL Comenius Minerva – Innovative Didactics via Web Based Learning – Innowacyjna dydaktyka w uczeniu wspomaganym siecią Internet.

Rok 2005

W styczniu rozpoczął się projekt IT for US – Information Technology for Understanding Science w ramach programu Socrates Comenius i trwał do 2007 roku. Partnerami w projekcie były: Wielka Brytania, Holandia, Portugalia Cypr i Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Dnia 23 marca, Mazowiecki Kurator Oświaty, wydał decyzję o przyznaniu akredytacji Ośrodkowi Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

OEIiZK był głównym organizatorem X Międzynarodowej Konferencji EUROLOGO 2005, która odbyła się w Warszawie.

Ośrodek został laureatem Programu Inwestor w Kapitał Ludzki i otrzymał godło programu.