Grant TIK TO MY – projekt „Lekcja:Enter” – edycja II

Zapraszamy na szkolenia w ramach grantu TIK TO MY w projekcie „Lekcja:Enter”

Celem projektu jest umożliwienie i ułatwienie nauczycielom wprowadzenia narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania w praktyce. Zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w tym wyjątkowym działaniu, które jest realizowane obecnie w formie online.

W ramach grantu TIK TO MY – Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie  (OEIiZK) we współpracy z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli  (MSCDN), proponuje szkolenia, podczas których uczestnicy „podniosą swoje kompetencje cyfrowe w zakresie korzystania z dostępnych e-zasobów, ich modyfikacji oraz tworzenia własnych  zasobów (w tym na platformie epodreczniki.pl), a także rozwiną  kompetencje metodyczne w zakresie korzystania z aktywnych metod nauczania,  w szczególności z metod wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), np. odwrócona lekcja czy webquest”. Nauczyciele informatyki otrzymają wsparcie w realizacji dydaktycznej zagadnień z zakresu rozumienia, analizowania, rozwiązywania problemów, programowania z wykorzystaniem komputera oraz innych urządzeń cyfrowych.

W ramach realizacji grantu prowadzimy szkolenia następujących grup przedmiotowych:

  • edukacja wczesnoszkolna
  • humanistyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • matematyczno – przyrodnicza dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • artystyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
  • informatyczna dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Zajęcia grup wczesnoszkolnych, humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych i artystycznych odbywają się w podziale na zespoły podstawowe i zaawansowane w stosowaniu technologii cyfrowych w edukacji. Zajęcia dla nauczycieli informatyki prowadzone są na poziomie podstawowym

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie wprowadzania narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania do praktyki dydaktycznej oraz nauczania informatyki zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w projekcie. Wspólnie nadamy nową wartość uczeniu się i nauczaniu.

Zapraszamy do udziału w konferencji informacyjno – promocyjnej realizowanej w ramach projektu – informacje i zapisy

Zasady zapisu szkół do udziału w szkoleniach.

Udział w projekcie jest BEZPŁATNY!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach osi priorytetowej III – cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

Szczegółowe informacje na stronie projektu: https://lekcjaenter.pl