Mazowiecki program stypendialny
          dla uczniów szczególnie uzdolnionych
           - najlepsza inwestycja w człowieka

Projekt unijny

Data: 2016-10-17 15:29:43UWAGA !!!

Informuję, że Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził
Listę stypendystów oraz Listę rezerwową w roku szkolnym 2016/2017
w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka
(Poddziałanie 10.1.3 RPO WM 2014-2020)

Tutaj do pobrania Lista stypendystów oraz Lista rezerwowa

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 7 ust. 19 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów w roku szkolnym 2016/2017, uczniowie, którym przyznano stypendium są zobowiązani do potwierdzenia swojego uczestnictwa w Programie stypendialnym oraz do wypełnienia umowy stypendialnej, na dedykowanym systemie internetowym w dniach: 18 – 24 października 2016 r.

Wygenerowane, wydrukowane i podpisanie potwierdzenie uczestnictwa w Programie stypendialnym wraz z 3 egzemplarzami umowy stypendialnej, Wnioskodawca przesyła w terminie do dnia 3 listopada 2016 r., na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Departament Edukacji Publicznej i Sportu, ul. Brechta 3, 03-472 Warszawa, z dopiskiem „Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka”. O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu.

W przypadku, gdy stypendysta nie potwierdzi swojego uczestnictwa w Programie stypendialnym lub złoży pisemną informację o rezygnacji z uczestnictwa w Programie stypendialnym, stypendium otrzyma kolejny uczeń z zatwierdzonej przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Listy rezerwowej, z uwzględnieniem obszaru zamieszkiwania ucznia.

W celu potwierdzenia uczestnictwa w projekcie, stypendysta zakłada nowe konto w zakładce - Panel użytkownika, wybierając w punkcie - Rola w projekcie, opcję uczeń.
Po założeniu konta należy zalogować się do systemu i postępując zgodnie ze wskazówkami potwierdzić uczestnictwo w Programie stypendialnym.
Po zapisaniu danych w systemie, należy wydrukować potwierdzenie uczestnictwa w Programie stypendialnym i 3 egzemplarze umowy stypendialnej oraz przesłać je w terminie i na adres wskazany powyżej.
Prosimy o nie wpisywanie daty w umowie stypendialnej.

Zofia Dembska
/-/
Zastępca Dyrektora Departamentu
Edukacji Publicznej i Sportu
Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w Warszawie

Dokumenty projektowe

Aby wziąć udział w projekcie, należy zapoznać się najpierw z jego Regulaminem, następnie wzorami dokumentów. Należy skompletować dane i zgodnie
z pomocą zarejestrować wniosek.

Więcej o dokumentach

Aktualności

W ostatnim czasie publikowaliśmy następujące informacje:

Instrukcja - jak wziąć udział w projekcie

Instrukcje krok po kroku wraz z kalendarzem wydarzeń projektu. Prosimy zapoznać się z instrukcją jeszcze przed przystąpieniem do projektu. 

Więcej o instrukcji

FAQ

Baza najczęściej zadawanych pytań i udzielonych odpowiedzi.

Przejdź do FAQ

Pomoc techniczna

klawiatura


Coś nie działa?

W tym dzial epublikujemy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące możiwych problemów technicznych. 

Czytaj więcej