logo


NADAJEMY NOWĄ WARTOŚĆ UCZENIU SIĘ I NAUCZANIU

W najbliższym czasie planujemy następujące szkolenia


<<-- Lista szkoleń  |   Termin i miejsce  |   Program szkolenia   |     >>> Zapisuję się na to szkolenie <<<
Symbol: WNPONL
Szczegółowy program można pobrać tutaj

Nazwa: Edukacja wczesnoszkolna z TIK a nowa podstawa programowa
Autor: Dorota Janczak, Izabela Rudnicka
Przeznaczenie

Szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi edukacyjnych na tym etapie edukacyjnym.
Treści szkolenia są zgodne z nową podstawą programową I etapu edukacyjnego: klas 1-3.

Wymagania

Uczestnik szkolenia powinien posiadać umiejętność posługiwania się komputerem i typowymi urządzeniami peryferyjnymi (klawiatura, monitor, mysz, drukarka) i pracy w środowisku Windows w zakresie: zarządzania folderami i plikami, uruchamiania programów, korzystania z podręcznych aplikacji Windows.

Cele

1. Zapoznanie z metodami integrowania nowych technologii z innymi obszarami edukacyjnymi.
2. Rozwijanie umiejętności wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji dzieci z uwzględnieniem specyfiki wieku wczesnoszkolnego.
3. Poznanie różnych sposobów organizowania zajęć kształcenia zintegrowanego wykorzystujących koncepcję wieloaspektowej aktywizacji ucznia.
4. Wsparcie nauczycieli w kształceniu kompetencji związanych z programowaniem wizualnym i rozwijaniem myślenia logicznego u uczniów.
5. Przygotowanie do zbierania, selekcji i wykorzystania informacji przy rozwiązywaniu zadań dotyczących różnych obszarów edukacji.
6. Rozwijanie umiejętności pracy z przykładowymi narzędziami TIK pomagającymi uczenie się poprzez tworzenie prostych wytworów cyfrowych.
7. Wymiana informacji na temat przestrzegania prawa i zasad bezpieczeństwa.
8. Analiza nowej postawy programowej pod względem wykorzystania TIK w edukacji wczesnoszkolnej.

Treści

1. Przedstawienie nowej podstawy programowej, w szczególności zadań i zmian w części dotyczącej wykorzystania komputera w nauczaniu wczesnoszkolnym.
2. Wykorzystanie nowych technologii we spieraniu ucznia w procesie poznawania języka mówionego i pisanego w kontakcie ze światem zewnętrznym, w tym z otoczeniem społeczno-przyrodniczym oraz kulturą regionalną i narodową.
3. Przykłady różnorodnych wzorów organizacyjnych i metodycznych.
4. Nowe technologie we rozwijaniu umiejętności rozumienia i używania prostych komunikatów w języku polskim i obcym.
5. Rozwijanie umiejętności samodzielnego, refleksyjnego, logicznego, krytycznego i twórczego myślenia.
6. Edukacyjne zasoby cyfrowe w pracy z uczniem w wieku wczesnoszkolnym.
7. Narzędzia TIK wspierające kształtowanie umiejętności pisania, czytania, rachowania i prezentowania swoich pomysłów.
8. Przykłady dobrych praktyk przedstawiające kształtowanie umiejętności stawiania pytań, dostrzegania problemów, zbierania informacji potrzebnych do ich rozwiązania, planowania i organizacji działania, a także rozwiązywania problemów.
9. Tworzenie edukacyjnych materiałów wspomagających uczenie się dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
10. Nowoczesne urządzenia wspomagające nabywanie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywania problemów i stosowania nabytych umiejętności w nowych sytuacjach życiowych.

Metody

1. Wykład.
2. Prezentacja.
3. Ćwiczenia pod kierunkiem prowadzącego.
4. Praca indywidualna słuchacza.
5. Dyskusja.

Materiały

Materiały przygotowane na potrzeby szkolenia (w formie elektronicznej).

Ewaluacja

Ewaluacja będzie przeprowadzana na bieżąco poprzez dyskusje online ze słuchaczami.
Ankieta do oceny całego szkolenia będzie wypełniana przez słuchaczy po jego zakończeniu.

Informacje o organizacji

Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć online.

Oprogramowanie

• Oprogramowanie do tworzenia komunikatów ze zdjęć (np. Photostory dla Windows),
• Narzędzia do edycji grafiki (np. Zdjęcia Google),
• Oprogramowanie do tworzenia pomocy dydaktycznych (np. LearningApps),
• Serwisy, aplikacje i edukacyjne strony internetowe (np. Necio),
• Aplikacje do tworzenia, zbierania materiałów, współpracy (np. Padlet, Storybird),
• Aplikacje i serwisy wspierające naukę programowania (np. Godzina Kodowania) i inne w razie potrzeby.

Literatura

Małgorzata Skura, Michał Lisicki, Na progu Ile w dziecku ucznia, a w nauczycielu mistrza? O co chodzi w pierwszej klasie?, Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2011
Anthony Townsend, Nauczyciele jako „przewodnicy w uczeniu się”, Jakość edukacji, Różne perspektywy, pod. Red. Grzegorza Mazurkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2012
Dr. Patrick Felicia, Gry w szkole podręcznik nauczyciela, European Schoolnet, 2009
Małgorzata Skura ; Michał Lisicki, Edukacja matematyczna, CODN, 2009
Podstawa programowa z komentarzami, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Dorota Janczak, Nauka programowania, "Dyrektor Szkoły" 1/2017
Dorota Janczak, eduTIKacja – edukacja z wykorzystaniem nowych technologii, "Dyrektor Szkoły" 12/2015