Get Adobe Flash player
Logowanie do systemu
Mail:  
Hasło:Aktualności

Data wiadomości: 20-01-2015
Zamknięcie projektu
Czytaj dalej >>>

Data wiadomości: 20-01-2015
Projekt Patent na patent - filmy
Czytaj dalej >>>

Data wiadomości: 27-11-2014
Konferencja w ramach współpracy ponadnarodowej z Radą ds. Europejskiego Funduszu Społecznego dla Regionu Południowej Szwecji ...
Czytaj dalej >>>

Data wiadomości: 06-08-2014
Uaktualniona lista stypendystów ...
Czytaj dalej >>>

Data wiadomości: 28-02-2014
Uaktualniona lista stypendystów ...
Czytaj dalej >>>

Data wiadomości: 30-01-2014
Uaktualniona lista stypendystów ...
Czytaj dalej >>>

Data wiadomości: 18-01-2014
Informacja na produktach o współfinansowaniu ...
Czytaj dalej >>>

Data wiadomości: 10-01-2014
Uaktualniona lista stypendystów ...
Czytaj dalej >>>

Data wiadomości: 11-12-2013
Badanie ewaluacyjne projektu
Czytaj dalej >>>


Archiwum aktualności ...

Kontakt
an image
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Edukacji Publicznej i Sportu
Zespół Mazowieckie Doktoraty
Ul. Jagiellońska 36
03-719 Warszawa

Więcej informacji dot. kontaktu
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż realizacja projektu Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące
dla mazowieckich doktorantów została zakończona w dniu 31 grudnia 2014 roku.
Zachęcamy do udziału w projekcie

List Marszałka Województwa Mazowieckiego
do Doktorantów

Szanowni Państwo,

Samorząd Województwa Mazowieckiego od wielu lat podejmuje działania wzmacniające szeroko rozumiany potencjał naszego regionu. Obszarem o szczególnym znaczeniu strategicznym dla Mazowsza jest nauka i szkolnictwo wyższe. Stworzenie warunków sprzyjających rozwojowi kadry naukowej i promocji nowatorskich pomysłów oraz umożliwienie prowadzenia innowacyjnych badań to szansa na budowanie konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. Dlatego tak ważne są wszelkie inicjatywy wspierające ludzi ambitnych i kreatywnych, motywujące do twórczego i efektywnego działania.

Czytaj dalej ...List Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego
do Doktorantów

Szanowni Państwo,
już po raz trzeci, dzięki staraniom Samorządu Województwa Mazowieckiego, uruchomiony został projekt stypendialny, kierowany do zdolnych i ambitnych doktorantów z województwa mazowieckiego.

Aktualnie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) projekt ""Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów", ma za zadanie umożliwić optymalizację warunków do prowadzenia badań naukowych 302 doktorantom, którzy przez swoje kreatywne i nieszablonowe pomysły przyczynią się do technicznego, społecznego i kulturalnego rozwoju naszego regionu.

Czytaj dalej ...

Informacje o projekcie

Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów to projekt adresowany do doktorantów prowadzących w ramach pracy doktorskiej innowacyjne badania naukowe w obszarach uznanych za szczególnie istotne dla rozwoju województwa mazowieckiego, zgodne z Regionalną Strategią Innowacji dla Mazowsza 2007-2015. Ważne, by rezultaty ich badań mogły być w sposób praktyczny zastosowane i wdrożone na terenie województwa mazowieckiego. Preferowane obszary to nauki matematyczno-przyrodnicze i technologiczne zgodne z międzynarodową klasyfikacją ISCED'97. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest stworzenie doktorantom optymalnych warunków prowadzenia prac badawczych, których wyniki przyczynią się do wzrostu liczby i różnorodności nowoczesnych technologii oraz śmiałych rozwiązań niezbędnych do podniesienia konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa mazowieckiego w perspektywie zrównoważonego rozwoju. W czasie trwania projektu przewidziano jeden okres naboru wniosków o przyznania stypendiów i udzielenie wsparcia towarzyszącego. Początek naboru planowany jest na pierwszą połowę września 2013 r. Nabór wniosków trwać będzie ok. trzy tygodnie. Realizacja projektu planowana jest w terminie od 1 września 2013 r. do 30 grudnia 2014 r. Wsparcie finansowe dla uczestników projektu w postaci pomocy stypendialnej oraz wsparcie towarzyszące dotyczyć będzie okresu od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. (12 mies.).

Podczas realizacji projektu pomocą stypendialną oraz wsparciem towarzyszącym objętych zostanie nie mniej niż 302 doktorantów. Wysokość przyznanej dotacji uzależniona będzie od indywidualnej sytuacji stypendysty i wynosić będzie do 60 tys. w skali roku, czyli nie mniej niż 5 tys. zł miesięcznie - jeśli nie otrzymuje on żadnego innego stypendium lub kwotę stanowiącą wyrównanie różnicy między otrzymywanym innym stypendium a kwotą ustaloną w ramach projektu przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Otrzymane w ramach projektu środki finansowe mogą być wydatkowane na dowolne cele wspierające pracę naukową uczestnika projektu i nie podlegają rozliczeniu - stypendysta składa sprawozdania ze swojej pracy naukowej oraz jest zobligowany do systematycznego zapisywania na niniejszym portalu tematycznym postępów w realizacji swoich deklarowanych we wniosku planów naukowych. W ramach projektu stypendyści otrzymają także wsparcie towarzyszące w postaci zapewnienia udziału w konferencjach naukowych i szkoleniach dotyczących zasad współpracy pomiędzy sferą naukową i przemysłem w zakresie badań i transferu technologii.

Rozwój nauki - rozwojem regionu - stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów jest projektem systemowym Samorządu Województwa Mazowieckiego, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. (współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Poddziałania 8.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013).