Zamiast felietonu

kilka cytatów z książki: Logo Philosophy and Implementation
Seymour Papert Introduction: What is Logo? And Who Needs It?
Logo Computer Systems Inc., USA, 1999

"... we learn better by doing ... but we learn better still if we combine our doing with talking and thinking about what we have done." (str. VI)
... uczymy się lepiej przez działanie ... ale uczymy się jeszcze lepiej, jeśli łączymy nasze działania z opowiadaniem i myśleniem o tym co zrobiliśmy. (WtK)
"... But we learn best of all by the special kind of doing that consists of constructing something outside of ourselves: a child building a tower, writing a story, constructing a working robotic device or making a video game are all examples of constructing and the list goes on indefinitely." (str. XIII)
Jednak uczymy się najlepiej poprzez specyficzny rodzaj działania, którego elementem jest tworzenie czegoś zewnętrznego (poza nami samymi [nie w świecie Matrixa] WtK): dziecko buduje wieżę, pisze opowiadanie, konstruuje działającego robota, tworzy grę video - to wszystko są przykłady konstruowania i ich lista nie ma końca. (WtK)

"...A crucial aspect of Logo spirit is fostering situations which the teacher has never seen before and so has to join the students as an authentic co-learner." (str. IX)
Istotnym aspektem filozofii Logo jest stwarzanie sytuacji, których nauczyciel nigdy jeszcze nie widział, tak więc musi on dołączyć do uczniów jako osoba również ucząca się. (WtK)
"... We believe that there is such thing as becoming a good learner and therefore that teachers should do a lot of learning in the presence of the children and in collaboration with them." (str. XV, XVI)
Wierzymy, że jest coś takiego jak stawanie się dobrym uczniem i w związku z tym, nauczyciele powinni często uczyć się w obecności dzieci i z ich udziałem. (WtK)

"...The rapid and accelerating change that marks our times means that every individual will see bigger changes every few years than previous generations saw in a lifetime. So this is a choice we must make for ourselves, for our children, for our countries and for our planet: acquire the skills needed to participate with understanding in the construction of what is new OR be resigned to a life of dependency." (str. IX)
Gwałtowne i coraz szybsze zmiany, które są znakiem naszych czasów, oznaczają, że każda jednostka będzie świadkiem większych zmian w kolejnych kilkuletnich okresach niż tego poprzednie pokolenia doświadczały w ciągu całego życia. Tak więc musimy dokonać wyboru dla samych siebie, dla naszych dzieci, dla naszych krajów i dla naszej planety: zdobyć umiejętności potrzebne do rozunmego uczestniczenia w tworzeniu rzeczy nowych LUB poddać się i żyć w uzależnieniu. (WtK)

Witold Kranas
Wrzesień 2003